Lokal arbetsplan för Svartlåmodellen

Arbetsplanen beskriver i matrisform hur förskolan, fritidshemmet och skolan arbetar med Svartlåmodellen. 

Läs mer nedan: 

Huvudmål

Aktiviteter

Alla barn och all personal ska lära

känna och respektera varandra för att trivas och motverka mobbning

 

Ordna tvärgrupper enligt principen ”äldre hjälper yngre”.

Leken har stor betydelse. Gemensam utemiljö.

Gemensamma utflykter, föreställningar och musikuppträdanden m.m.

Gemensam grupp för fritids och förskolan morgon och eftermiddag.

Barnen ska lära sig ta ansvar, ta initiativ, visa hänsyn

Turtagning i lek och spel. Städa bort efter sig.

Barnen planerar vissa aktiviteter och sköter praktiska sysslor.

Gemensamma arbetskvällar för barn, personal, föräldrar och andra intresserade.

Barnen ska lära sig solidaritet och fredsfostran

 

Barnen arbetar kontinuerligt med temat ”Internationell förståelse” samt arrangerar en ”Fredsfest” för bybor.

Skolan har en vänskola i Nepal.

Ge barnen inflytande och med ansvar för sitt lärande och sin arbetsmiljö

Barnen arbetar varje år med ”Vår skolmiljö”.

Eleverna håller klassråd varje vecka, planerar fortlöpande arbetssätt och former för det övergripande temat under terminen. Företagsamheten planeras gemensamt varje period. Barnens skapande visas upp för en mottagare.

Få ett effektivt utnyttjande av förskolans och skolans resurser

 

Barnen delas in i flera hemgrupper och en förskolegrupp.

Barnen delas in i tvärgrupper vissa eftermiddagar.

Samordning av öppning och stängning och under lov på förskola/fritids.

Delar av eftermiddagens aktiviteter sker i ett samarbete med fritids.

Personalen fördelas för att bäst nyttja kompetenserna.

Få ett gott samarbete med föräldrarna för att de ska känna sig trygga och delaktiga

 

Dagliga möten mellan föräldrar och personal.

Elever, föräldrar och personal arbetar tillsammans för att kunna göra en gemensam resa varje år.

Föräldramöten, utvecklingssamtal, föreställningar, verksamhetsråd, lägerskola samt arbetskvällar.

Skolan ska bli en del av samhället

Studiebesök och utflykter i närmiljö och övriga utflyktsmål.

Ordna musik-, dans- och teaterföreställningar och utställningar.

Nyttja externa resurser och samarbeta med övriga samhället. Låna böcker i bokbussen. Ordna skolaffär med skolcafé.

Barnen ska nå kunskapsmålen och övriga mål i läroplanen

 

Barnen arbetar oftast i sina hemgrupper.

Två eftermiddagar används till företagsamhet och elevens val i tvärgrupper.

Längre övergripande tema ingår i flera olika ämnen för att främja helhetsförståelsen.

Hela temadagar vid behov.

Utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och utvecklingsscheman. Personalresurserna används i första hand till att ordna mindre hemgrupper. Personalen nyttjas på bästa sätt efter kompetens.

Företagsamhet och kreativitet ska känneteckna verksamheten

 

Stimulera skapande aktiviteter.

Sjunga och spela vid flera tillfällen under veckan.

Driva en skolaffär med café som träffpunkt för byns daglediga och föräldrar.

I arbetsmomentet företagsamhet ingår att utforma en teater, tillverka produkter till försäljning, lära sig marknadsföring och bokföring för att kunna driva en skolaffär/café med underhållning.

Barnen ska ha fysisk aktivitet dagligen

Idrott och hälsa, rastlekar, utflykter samt olika sång och rörelselekar.

 

Alla ska lära sig förstå vikten av demokratiskt fattade beslut

Gemensamt planera aktiviteter.

Ha klassråd, skolråd, elevråd, föräldramöten och verksamhetsråd

Personalen har konferenstid och husmöten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Skriv ut